ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co

ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co

[EPUB] ✰ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ Author Gurdial Singh – Manga-books.co ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜੋ 1964 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ?.

ਮੜ੍ਹੀ pdf ਦਾ free ਦੀਵਾ free ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBook?? ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਭ.


?? ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਭ.

ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co

ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co Gurdial Singh Rahi Gurdi'āl Sigh; 10 January 1933 – 16 August 2016 was a Punjabi language writer novelist and Migration Agent from Punjab India He started his literary career in 1957 with a short story Bhaganwale” He became known as a novelist when he published the novel Marhi Da Deeva in 1964 The novel was later adapted into the Punjabi film Marhi Da Deeva in 1989 directed by Surinder S

10 thoughts on “ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ

 1. April Singh April Singh says:

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co ਮੜ੍ਹੀ pdf, ਦਾ free, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookThis story is so full of sadness There is sadness even in happiness


 2. Roop Dhillon Roop Dhillon says:

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co ਮੜ੍ਹੀ pdf, ਦਾ free, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookThis book has won a national award and had praises sung about it but I found it difficult to get in to and frankly boring


 3. Bakhshish Singh Bakhshish Singh says:

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co ਮੜ੍ਹੀ pdf, ਦਾ free, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBooknice


 4. Sukhwinder Singh Sukhwinder Singh says:

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co ਮੜ੍ਹੀ pdf, ਦਾ free, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookthis is really near to soul and beautiful story


 5. Mahima Mahima says:

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co ਮੜ੍ਹੀ pdf, ਦਾ free, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookI read the translated version of this and I found it pretty depressingThe storyline is definitely strong but when it unfolds itself everything seems to be either destroyed or destroying itself which is uite morbid Except for the saddening part the content is strong


 6. Gurpreet Sidhu Gurpreet Sidhu says:

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co ਮੜ੍ਹੀ pdf, ਦਾ free, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookIts really a very nice book i would like to recommend to others


 7. Komalpreet Kaur Komalpreet Kaur says:

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co ਮੜ੍ਹੀ pdf, ਦਾ free, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookHow can i read it


 8. Sudesh Kumar Sudesh Kumar says:

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co ਮੜ੍ਹੀ pdf, ਦਾ free, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookok


 9. Jaswinder Jaswinder says:

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co ਮੜ੍ਹੀ pdf, ਦਾ free, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookgood


 10. Shukar Shukar says:

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ MOBI ✓ Ú ePUB manga books.co ਮੜ੍ਹੀ pdf, ਦਾ free, ਦੀਵਾ free, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf, ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBookThis particular translation by Ajmer S Roder doesn't reciprocate well enough to the expression of Gurdial Singh who is much worthy writer then he comes out in this translation So if you haven't tasted Gurdial Singh yet then start with his other book called 'Survivors' translation of which is attuned with the expression of the writer If a person happens to start


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *